Neposkytujeme

Informace obsažené na této webové stránce jsou pouze pro obecné informační účely. Informace jsou poskytovány společností Maxi-Cosi a my se snažíme, aby informace byly aktuální a správné, neposkytujeme žádné výslovné ani předpokládané záruky jakéhokoli druhu, týkající se úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafiku obsažené na webové stránce za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání na tyto informace je tedy výhradně na vlastní nebezpečí.

V žádném případě nebudeme zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu včetně, bez omezení, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody nebo jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou ze ztráty dat nebo zisků plynoucích z používání nebo v souvislosti s používáním této webové stránky.

Prostřednictvím těchto webových stránek budete moci odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou společnosti Maxi-Cosi. Nemáme žádnou kontrolu nad povahou, obsahem a dostupností těchto stránek. Zahrnutí odkazů nemusí nutně znamenat doporučení nebo souhlasit s názory vyjádřenými v nich.

Vyvíjí se veškeré úsilí, aby webová stránka fungovala hladce. Společnost Maxi-Cosi však nenese žádnou odpovědnost za to, že webová stránka je dočasně nedostupná z důvodu technických problémů, které jsou mimo naši kontrolu.

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Maxi-Cosi and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.


In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Maxi-Cosi. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, Maxi-Cosi takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.