OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poslední aktualizace: 25. května 2018

Tuto webovou stránku provozuje společnost náležející do skupiny společností Dorel Juvenile (Dorel Juvenilea všechny formy zájmena my). V některých případech může být webová stránka provozována ve spolupráci s jedním z našich distribučních partnerů. Společnost Dorel Juvenile, která ponese odpovědnost za vaše osobní údaje, je společnost Dorel Juvenile, které jste své osobní údaje poskytli. Další informace o skupině společností Dorel Juvenile a jejich značkách nebo o konkrétní společnosti Dorel Juvenile odpovědné za vaše osobní údaje najdete na stránce www.doreljuvenile.com , nebo nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. K otázkám ochrany soukromí na internetu jsme velmi citliví a věříme, že je důležité, abyste věděli, jak nakládáme s informacemi, které od vás prostřednictvím této webové stránky (Stránka) získáme.

 

Doporučujeme vám si toto Oznámení o ochraně osobních údajů přečíst celé, abyste byli plně informováni. 

 

Informace, které můžeme shromažďovat

 

Při návštěvě Stránky naše servery zachycují IP adresy, názvy domén a síťové identifikátory našich uživatelů. V některých zemích, včetně těch v Evropském hospodářském prostoru, mohou být tyto informace v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů považovány za osobně identifikovatelné informace. Tyto informace se shromažďují za účelem měření počtu návštěv, průměrného času stráveného na Stránce, zobrazených stránek a dalších podobných informací o používání Stránky. Tyto informace používáme k měření používání naší Stránky a zlepšování obsahu naší Stránky.

 

E-mailové adresy a další osobně identifikovatelné informace, jako například jméno a příjmení, adresa bydliště nebo jiná fyzická adresa, telefonní číslo a další podobné informace se dozvíme pouze tehdy, pokud jsou návštěvníkem dobrovolně poskytnuty na základě registrace při nákupu produktu, odběru newsletteru a dalších sdělení, účasti v losováních, soutěžích nebo dalších typech zapojení návštěvníků do interaktivních online aktivit. Abychom vám mohli poskytovat ty nejlepší informace o našich produktech pro dospívající, můžete nám dobrovolně poskytnout také informace o lidech ve vaší domácnosti včetně jména a věku vašich dětí. Můžete poskytnout také informaci o očekávaném datu porodu ještě nenarozeného dítěte. V takovém případě vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním této citlivé informace. 

Používání a sdílení shromážděných informací  

Nejsou-li během jejich shromažďování zveřejněny jinak, mohou být osobně identifikovatelné informace, které mohou být shromážděny ve spojitosti s návštěvníky této Stránky, uchovávány námi nebo našimi mateřskými, dceřinými nebo sesterskými společnostmi (Přidružené společnosti). My ani naše Přidružené společnosti tyto osobně identifikovatelné informace neprodáváme, nepřenášíme ani nezveřejňujeme mimo tyto společnosti jinak, než je popsáno níže, ledaže jsme tak povinni učinit ze zákona.

Vámi poskytnuté osobní údaje můžeme použít za kterýmkoli z následujících účelů: (1) kontaktování majitele produktu v reakci na stažení produktu z trhu, (2) porozumění používání naší Stránky a provádění zlepšení, (3) udělování výher, (4) reakce na konkrétní žádosti návštěvníků, (5) získání souhlasu rodičů uživatelů mladších 16 let (nebo případně jiného vyššího věku dosažení zletilosti v konkrétní jurisdikci), (6) poskytování oznámení našim návštěvníkům nebo jejich rodičům či opatrovníkům, (7) ochrana zabezpečení a integrity naší Stránky, (8) zasílání oznámení a obchodních sdělení ohledně Stránky, našich produktů nebo našich Přidružených společností, (9) sdílení informací s autorizovanými prodejci a distributory našich produktů za účelem propagace našich produktů a (10) obecná propagace a marketing našich produktů a/nebo produktů našich Přidružených společností. 

 

Osobní údaje můžeme rovněž sdílet se třetími stranami, a to za následujícími účely:

 • poskytování služeb třetích stran ve spojitosti s výše uvedenými účely, například webhosting, odborné služby (včetně služeb poskytování informačních technologií a související infrastruktury), zákaznický servis, zasílání vámi objednaných produktů, provozování této Stránky, služby auditu a další podobné služby nezbytné pro provoz Stránky a vámi požadovaných služeb. V takových případech budou informace sdíleny pouze za uvedeným účelem, nikoli k nezávislému použití poskytovatelem služeb.
 • ve spojitosti se skutečnou nebo potenciální firemní reorganizací, fúzí, prodejem, vytvořením společného podniku, postoupením, převodem nebo jinou dispozicí s naším podnikem, majetkem nebo cennými papíry, zcela nebo zčásti.
 • příslušnému orgánu prosazování práva, regulačnímu orgánu, orgánu státní správy, soudu nebo jiné třetí straně v případě, že se domníváme, že je takové zveřejnění nezbytné (i) v souladu s platnými právními předpisy nebo nařízeními, (ii) za účelem výkonu, stanovení nebo obhajoby našich práv nebo (iii) k ochraně vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné osoby, a
 • jakékoli jiné osobě s vaším souhlasem se zveřejněním.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

Náš právní základ pro shromažďování a používání výše popsaných osobních údajů závisí na dotčených osobních údajích a na konkrétních okolnostech jejich shromáždění. 

 

Za normálních okolností však vaše osobní údaje budeme shromažďovat pouze v případě, že (i) osobní údaje potřebujeme k uzavření nebo plnění smlouvy s vámi, například když si zakoupíte některý z našich produktů, (ii) zpracování osobních údajů je v našem oprávněném zájmu, který není převážen vašimi právy, například za účelem přizpůsobení našeho marketingu vám na míru, nebo (iii) máme k dispozici váš souhlas se zpracováním osobních údajů.  V některých případech můžeme mít právní povinnost shromáždit vaše osobní údaje nebo vaše osobní údaje potřebovat za účelem ochrany vašich životních zájmů nebo životních zájmů jiné osoby.

 

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů za účelem splnění právní povinnosti nebo plnění smlouvy s vámi, budeme vás o tom v příslušný čas srozumitelně informovat společně s tím, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné či nikoliv (s možnými důsledky neposkytnutí osobních údajů). 

 

Pokud vaše osobní údaje shromáždíme a použijeme v souvislosti s našimi oprávněnými zájmy (nebo oprávněnými zájmy jakékoli třetí strany), souvisejí tyto zájmy obecně s: provozováním naší platformy a komunikací s vámi za účelem poskytování služeb, odpovídáním na vaše dotazy, zlepšováním naší platformy, prováděním marketingových činností nebo za účely zjišťování a prevence nezákonných činností.  Můžeme mít i další oprávněné zájmy, přičemž v takovém případě vás budeme v příslušný čas srozumitelně informovat o tom, jaké tyto oprávněné zájmy jsou.

 

V případě jakýchkoli citlivých informací, které od vás shromáždíme, například informace o vašem zdravotním stavu (včetně těhotenství), vás požádáme o výslovný souhlas se zpracováním těchto informací.

 

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace týkající se právního základu, na němž shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

Děti

Je naší zásadou, že návštěvníci naší Stránky, kteří jsou mladší 16 let (nebo nedosáhli jiného vyššího věku zletilosti v konkrétní jurisdikci) by na naší Stránce neměli publikovat příspěvky nebo poskytovat informace bez souhlasu svých rodičů. Měli byste dohlížet na online aktivity svých dětí a zvážit použití nástrojů rodičovské kontroly dostupných v online službách a u poskytovatelů softwaru, které pomáhají zajistit dětem bezpečné prostředí na internetu. Stránka není určena dětem mladším 13 let. Od dětí mladších 13 let nebudeme vědomě shromažďovat jakékoli osobně identifikovatelné informace. Pokud se dozvíme, že jsme získali jakékoli osobně identifikovatelné informace od dítěte mladšího 13 let, tyto informace smažeme.

 

Soubory cookie, webové majáky a online reklamy

Pro poskytování na míru přizpůsobených informací může být použita technologie zvaná soubory cookie. Soubor cookieje malý datový soubor, který Stránka zašle do vašeho prohlížeče a který může být následně uložen v prohlížeči a automaticky rozpoznán, když se na Stránku vrátíte. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a podobné sledovací technologie najdete v našem Oznámení o používání souborů cookie zde.

 

Přístup sociálních sítí

Pokud se na Stránku přihlásíte ze sociální sítě, jako je Facebook, Instagram, Twitter, YouTube a další, nebo na Stránku v těchto sociálních sítích odkážete, veškeré informace, které nám poskytnete (nebo jste poskytli) následně podléhají zásadám ochrany osobních údajů dané sociální sítě/služby.  Nad postupy ochrany osobních údajů těchto sítí nebo služeb nemáme žádnou kontrolu a neneseme za ně žádnou odpovědnost.  Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů těchto sítí/služeb.

 

Zabezpečení 

Provozování této Stránky podléhá technickým a organizačním bezpečnostním opatřením. Mezi opatření, která za různých okolností používáme, patří šifrování, zabezpečené přístupové body k našim serverům, skenování zranitelnosti, testování a monitorování průniku a školení našeho personálu v oblasti ochrany informací pod naší kontrolou před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním. Žádný systém však není dokonalý a nedokáže zaručit, že nedojde k neoprávněnému přístupu nebo krádeži informací.  

 

Mezinárodní přenosy údajů

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do jiných zemí než té, ve které pobýváte, a v nich mohou být také zpracovávány.  Tyto země mají právní předpisy o ochraně osobních údajů odlišné od právních předpisů o ochraně osobních údajů vaší země.

 

Servery naší Stránky hostuje Google Cloud. Tyto servery mohou být v závislosti na tom, jakou Stránku používáte, hostovány v různých zemích. Naše skupina společností a třetí strany poskytovatelé služeb a partneři působí po celém světě včetně Francie, kde se nachází naše hlavní datové centrum.  To znamená, že vaše osobní údaje, které od vás shromáždíme, mohou být zpracovávány v různých zemích.

 

Učinili jsme však bezpečnostní opatření, která vyžadují, aby vaše osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s tímto Oznámením o ochraně osobních údajů. Mezi tato opatření patří implementace standardních smluvních doložek Evropské komise pro přenosy osobních údajů mezi společnostmi naší skupiny.  Bezpečnostní opatření jsme přijali také vůči našim třetím stranám poskytovatelům služeb a partnerům. Další informace a kopie standardních smluvních doložek vám můžeme poskytnout na požádání.

Uchovávání údajů

Osobní údaje, které od vás shromáždíme, uchováváme v případě, že přetrvává oprávněný obchodní zájem, například poskytování požadované služby, uchování vašich informací pro účely budoucího marketingu nebo zajištění souladu s platnými právními, daňovými nebo účetními předpisy. 

 

Pokud už nebudeme mít žádný přetrvávající oprávněný zájem na zpracovávání vašich osobních údajů, vaše údaje anonymizujeme nebo smažeme, a pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy do záložních archivů), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a oddělíme je od dalšího zpracovávání, dokud nebude možné jejich smazání.

 

Stránky třetích stran

Tato Stránka může obsahovat odkazy na stránky třetích stran. Za obsah těchto webových stránek nebo postupy ochrany osobních údajů těchto stránek nebo dalších stránek, na které tyto odkazují, neneseme žádnou odpovědnost.

 

Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů

Pokud jste obyvatelem Evropského hospodářského prostoru, nebo v určitých dalších situacích, máte ve vztahu k ochraně osobních údajů následující práva, která můžete vykonat prostřednictvím kontaktu s námi za využití níže uvedených kontaktních údajů:

 

 • Právo na přístup, opravu, aktualizaci nebo výmaz vašich osobních údajů.

   

 • Právo podat námitku vůči zpracování vašich osobních údajů, právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenesení vašich osobní údajů.

   

 • Právo kdykoli odmítnout zasílání marketingových sdělení, která vám zasíláme.Toto právo můžete využít kliknutím na odkaz odhlásit odběrnebo odhlásitv marketingových e-mailech, které vám zasíláme. Případně můžete uvést vaše preference týkající se marketingových sdělení zasílaných e-mailem, poštou nebo sdělovaných telefonicky, a to během registrace nebo kdykoli za využití níže uvedených kontaktních údajů.

   

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud jsme vaše osobní údaje shromažďovali a zpracovávali na základě poskytnutí vašeho souhlasu.Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování prováděného před odvoláním souhlasu, ani na zpracování vašich osobních údajů prováděného na jiném právním základě, než je váš souhlas.

 

Na všechny žádosti jednotlivců týkajících se výkonu jejich práv na ochranu osobních údajů budeme reagovat v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

 

Rovněž máte právo podat stížnost úřadu pro ochranu osobních údajů ohledně našeho shromažďování a používání vašich osobních údajů.  Další informace získáte u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Změny a aktualizace.  

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času revidovat. Pokud provedeme aktualizaci našeho Oznámení o ochraně osobních údajů, přijmeme za účelem vašeho informování náležitá opatření odpovídající významnosti provedených změn. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, měli byste Stránku okamžitě přestat používat. Datum poslední aktualizace tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů je označeno datem poslední aktualizacev horní části tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů. 

 

Pokud máte jakékoli otázky nebo obavy týkající se našeho používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás e-mailem na adrese dataprivacy@dorel.euThis privacy policy sets out how Maxi-Cosi uses and protects any information that you give Maxi-Cosi when you use this website. Maxi-Cosi is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement. Maxi-Cosi may change this policy from time to time by updating this page. You should check this page from time to time to ensure that you are happy with any changes. This policy is effective from 28 March 2011.

What we collect
We may collect the following information:
• your name
• information on Maxi-Cosi products you own
• your contact information including email address
• demographic information such as postcode, preferences and interests
• other information relevant to customer surveys and/or offers

What we do with the information we gather
We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:
• Internal record keeping.
• We may use the information to improve our products and services.
• We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided (after your permission).
• From time to time, we may also use your information to contact you for market research purposes. We may contact you by email, phone or mail. We may use the information to customise the website according to your interests.

Security
We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies
A cookie is a small file which asks permission to be placed on your computer's hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyse web traffic or lets you know when you visit a particular site. Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes and dislikes by gathering and remembering information about your preferences. We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyse data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us. You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites
Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information
We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so. We may use your personal information to send you promotional information about third parties which we think you may find interesting, only if you tell us that you wish this to happen.